Japan, Ishigaki 2011 - daniel-vaulot
Chaetodon vagabundus - Vagabond butterfly fish

Chaetodon vagabundus - Vagabond butterfly fish

Chaetodon vagabundus - Ishigaki, Ryuku Islands, Japan